Voor ouders

Veelzijdig onderwijs in een groene en vertrouwde omgeving, dat is Zone.college in Zwolle. We hebben een breed aanbod van vakken, waardoor jouw kind gemakkelijk kan doorstromen naar alle sectoren van het vmbo. Een leerling die kiest voor vmbo Groen heeft feeling met de Groene omgeving en wil zich breed oriënteren op de beroepenmarkt.

Bij ons voelen praktisch en theoretisch ingestelde leerlingen zich thuis. In vier jaar kunnen ze een diploma halen voor één van de vier leerwegen. We geven inspirerende (praktijk)opdrachten waarmee leerlingen op hun eigen niveau leren en werken in een leuke, gezonde en veilige omgeving. Kortom: met het vmbo Groen werkt jouw kind aan een groene, brede toekomst!

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden vmbo Groen & Het Groene Lyceum

Wanneer uw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kunt u heel goed kiezen voor Zone.college Zwolle. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een Groene omgeving. Iedereen die volgens het advies van de basisschool een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als uw zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons vmbo Groen.

Aanmelden is eenvoudig

Aanmelden voor een vmbo-opleiding van Zone.college Zwolle (ook Het Groene Lyceum) loopt via de basisschool. U maakt gebruikt van het aanmeldingsformulier dat onder meer is toegevoegd aan de Zwolse Scholengids. De gegevens worden door u als ouder/verzorger en de basisschool ingevuld. Het ingevulde aanmeldingsformulier stuurt u samen met eventueel het onderwijskundige rapport op (voor 15 maart 2020) naar:

Zone.college Zwolle
t.a.v. de administratie
Postbus 552
8000 AN Zwolle

Het aanmeldingsformulier kunt u ook aanvragen bij de administratie van Zone.college Zwolle. Telefoon (038) 467 11 20 of e-mail zwolle@zone.college. De brochure van het Het Groene kunt u ook hier bekijken. De brochure van vmbo Groen bekijkt u hier.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind een leuke schooltijd heeft en dat deze periode wordt afgesloten met het behalen van een diploma. Bij de toelating kijken wij daarom goed naar alle aangeleverde informatie. Bij eventuele vragen nemen wij contact op met de ouders/verzorgers of de basisschool. Er volgt in ieder geval een kennismakingsgesprek wanneer dat is aangegeven op het aanmeldingsformulier. Wanneer uit alle informatie blijkt dat uw kind een vmbo-diploma kan halen, kan hij/zij bij ons een opleiding volgen. Uiteraard gaan wij in onze beoordeling uit van de wettelijke criteria.

Na twee kennismakingsdagen begint uw zoon of dochter aan het nieuwe schooljaar aan de opleiding.

Binnen 6 weken, na 15 maart 2020, krijgt u bericht of uw zoon of dochter is aangenomen. Als meer onderzoek noodzakelijk is kan de termijn worden uitgebreid naar 10 weken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wij gaan ervan uit dat wij elke leerling die zich aanmeldt kunnen plaatsen. Indien wij verrast worden door een hoger aantal aanmeldingen dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben, gaan wij een loting toepassen.

Maximaal aantal leerlingen

Wij kunnen maximaal het volgende aantal leerlingen plaatsen. Bij overschrijding van dit aantal gaat er geloot worden:

 • 2 dakpanklassen Basis Beroepsgerichte Leerweg/Kader Beroepsgerichte Leerweg met maximaal 15 leerlingen;
 • 1 dakpanklas Kader Beroepsgerichte Leerweg/Gemengde Leerweg met maximaal 20 leerlingen;
 • 1 dakpanklas Basis Beroepsgerichte Leerweg/Kader Beroepsgerichte Leerweg met maximaal 25 leerlingen;
 • 2 dakpanklassen Kader Beroepsgerichte Leerweg/Gemengde Leerweg met maximaal 25 leerlingen;
 • 1 klas met maximaal 25 leerlingen voor Het Groene Lyceum.

Bij de loting hanteren wij voorkeursregels:
1. U heeft een zoon of dochter bij ons op school zitten.
2. Zone.college hanteert de volgende plaatsingspercentages: 50% van de leerlingen is woonachtig in de gemeente Zwolle en 50% daarbuiten.
3. De leerling is gemotiveerd voor ons groene onderwijs.

De loting vindt plaats onder toezicht van een onafhankelijke commissie. Mocht er sprake zijn van loting dan ontvangt u z.s.m. na ontvangst van het aanmeldingsformulier bericht over de uitkomst.

Ziek of absent melden

Absentie
Wanneer jouw kind door ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen, bel dan tussen 7.30 en 9.00 uur de receptie via (038) 467 11 20.

Verlof-verzuimkaart
Zone.college Zwolle werkt met een verlof- en verzuimkaart, waarmee leerlingen of ouders (ziekte)verzuim kunnen aanvragen of verantwoorden. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie. Bij verzuim moet deze kaart, op de eerste dag dat je kind weer naar school komt, ingevuld en door de ouders ondertekend worden ingeleverd bij de receptie. Wanneer de afwezigheid van te voren bekend is, moet deze kaart ingevuld en ondertekend voor het verzuim worden ingeleverd bij de receptie. Bij kort verlof (anders dan tandarts, dokter, orthodontist, fysiotherapeut) dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij de coördinator leerlingenzaken. Voor alle verlofaanvragen geldt dat wij de aanvraag toetsen aan de wettelijke regels.

Persoonlijk gesprek

We houden je op de hoogte van de ontwikkeling van je kind en de gang van zaken op onze school. Tijdens een helder gesprek wisselen we informatie met je uit. We plannen jaarlijks mentor- en spreekavonden met vakdocenten. Op de spreekavonden kun je met vakdocenten praten over de vorderingen van jouw kind. Bij de mentoravonden gaat het niet over cijfers, maar over andere onderwerpen die met de voortgang van jouw kind te maken hebben. Je kunt natuurlijk ook tussentijds een gesprek met de mentor aanvragen. De ouderraad van het vmbo komt op voor de belangen van ouders/verzorgers en die van het kind: deze houdt jou ook op de hoogte van ontwikkelingen.

Meekijken vanuit huis

Wij vinden het heel belangrijk dat je weet wat er speelt. Op elk gebied. Daarom kun je ook thuis – op elk gewenst moment – online de cijfers en resultaten, het huiswerk en het verzuim van jouw kind bekijken.

Dat kan via Magister, ons leerlingvolgsysteem. Op onze website vind je alle protocollen en aanvullende (examen)informatie.

Heb je vragen over het gebruik van Magister? Mail dan naar zwolle@zone.college. Onze collega’s geven zo snel mogelijk antwoord. Via Magister kun je overigens ook persoonlijke gegevens wijzigen. Zo ontvang je post altijd op het juiste adres.

Persoonlijk, veilig en gezond

Nauw betrokken
Kleinschaligheid en betrokkenheid: dat zijn belangrijke waarden voor Zone.college Zwolle. Daarom werken wij zoveel mogelijk met een kernteam van docenten dat de eerste twee jaar les geeft aan een vaste groep leerlingen. Zo leren jouw kind en de docenten elkaar goed kennen: de docenten kennen de leerlingen uiteraard bij naam, maar weten ook wanneer er iets leuks is gebeurd. Natuurlijk zijn we er ook voor elkaar in minder goede tijden. In zulke gevallen is er extra aandacht en staan we met de klas stil bij een gebeurtenis.

De mentor is een van de belangrijkste docenten van je kind. Tijdens mentoruren bespreken de mentor en de klas verschillende onderwerpen, zoals ‘wat zijn de schoolregels’, ‘hoe maak ik huiswerk’ en ‘hoe gebruik ik mijn agenda’. Leerlingen organiseren ook klassenavonden samen met de mentor. Verdere taken van de mentor zijn: het uitdelen van de rapporten, het houden van evaluatiegesprekjes en het vervullen van een taak tijdens de leerlingbesprekingen. De mentor is de schakel tussen leerling en andere docenten en probeert alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. In principe houdt een klas twee jaar dezelfde mentor. Zo is en blijft de mentor betrokken bij de leerlingen en leert hij/zij ze goed kennen.

Veilig en kleinschalig
Leerlingen voelen zich veilig bij Zone.college Zwolle. Dat blijkt onder meer uit de landelijke enquête rondom sociale veiligheid, waar wij ons bij aansluiten. Sfeer en veiligheid scoren een ruim voldoende en ook de begeleiding wordt als positief ervaren.

Ook in ons gebouw willen we een veilige, kleinschalige situatie creëren. Ons schoolgebouw heeft dan wel drie verdiepingen en zeventig lesruimten: toch noemen we ons vmbo kleinschalig. We geven de vmbo-lessen met name op de eerste verdieping. De lokalen liggen dicht bij elkaar. Door deze ruimtelijke indeling én door verschillende pauzes en lestijden zijn het vmbo en het mbo van elkaar gescheiden. Hiermee creëren we een overzichtelijke en herkenbare omgeving.

Respect!
Zone.college Zwolle is een veilige school en dat willen we ook graag zo houden. Daarom besteden we op een leuke en ontspannen manier aandacht aan (sociale) veiligheid. Samen leren staat hierbij centraal. Met elkaar werken we aan een school waar leerlingen en docenten elkaar respecteren, waar iedereen elkaars spullen respecteert en waar we normaal met elkaar omgaan.

Gezonde schoolkantine
Pauze, gezellig! Leerlingen praten bij en eten in de kantine. Dagelijks kunnen ze hier verse broodjes, frisdranken en fruit kopen bij de uitgebreide catering. We hebben een gezonde schoolkantine, ook volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Zo bestaat minimaal 80 procent van het aanbod uit producten van de Schijf van Vijf. We bereiden de weinige snacks op een verantwoorde manier en producten zoals frisdrank bevatten veel minder suiker. En de komende jaren gaan we voor een nóg gezondere schoolkantine.

Tijdens de pauze zorgen conciërges er samen met docenten voor dat leerlingen zich aan de regels en afspraken houden. Dus geen schoenen op de tafel, zelf je rommel opruimen en rekening houden met anderen. School moet namelijk voor iedereen leuk zijn. De conciërges zijn ook betrokken bij andere activiteiten in het vmbo, bijvoorbeeld klassenavonden en projecten.

Leren door doen

Bij Zone.college in Zwolle vinden we dat leerlingen niet alleen kennis nodig hebben, maar ook moeten leren kennis toe te passen. Je leert namelijk beter door te doen! Kennis blijft natuurlijk belangrijk, maar sociale en praktische vaardigheden zijn onmisbaar. Praktijkervaring speelt een belangrijke rol. We besteden daarom veel aandacht aan ‘doe-dingen’. Want jouw kind komt zelf met vragen door te doen, te zien en te proberen. Door te doen, te zien en te proberen komt je kind zelf met vragen. En door de informatie te koppelen aan situaties op school, in de praktijk of op stage leert je kind het beste.

We vinden het belangrijk dat je kind leert zich te redden. Daarom leren we hem datgene wat hij/zij ook echt gaat gebruiken. We reflecteren op wat hij/zij heeft gedaan en lastig vindt, zodat we kunnen laten zien wat hij/zij heeft geleerd. We beoordelen je kind niet alleen op kennis, we kijken ook naar het proces: op welke manier werkt hij/zij, hoe voert hij/zij opdrachten uit en hoe wordt een stage beoordeeld? De beoordeling van deze combinatie van kennis, houding en gedrag sluit aan bij de ontwikkelingen in het vervolgonderwijs.

Faciliteiten in de school
Een kind zit nooit stil bij Zone.college. Er worden zoveel mogelijk opdrachten op school afgerond. Maar er zal natuurlijk ook huiswerk moeten worden gemaakt.

Als school proberen we zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen. We werken met een zogenaamde invalpoule van docenten. Dat betekent dat bij lesuitval de les wordt opgevangen door een andere docent. De invalles kondigen we aan op het vmbo-prikbord en via de elektronische lichtkrant.

Tijdens en buiten de lessen om kunnen leerlingen gebruikmaken van het Open Leer Centrum. Hier werken zij op een computer aan opdrachten, zoeken zij informatie op internet en kunnen zij huiswerk maken. In het Open Leer Centrum is altijd een toezichthouder aanwezig, die kan helpen bij eventuele vragen.

Tijdens de pauzes kunnen leerlingen sporten in onze pannakooi. Natuurlijk zijn er ook leuke activiteiten buiten school om, zoals een kunstendag, verkeersmarkt, sporttoernooien, excursies, werkwerken, theatervoorstellingen en sportorientatiedagen. Allemaal zaken waarmee je kind zich prima kan vermaken. School mag ook zeker leuk zijn!

Buitenschoolse activiteiten
Leerlingen moeten het naar hun zin hebben bij ons op school. Daarom hebben we een actief programma: we gaan op excursie, bezoeken bedrijven en instellingen en we bekijken tentoonstellingen. We hebben daarnaast leuke activiteiten, zoals sportdagen, klassenavonden, schoolfeesten, werkweken en spelmiddagen. Dit is een greep uit de activiteiten van vorig schooljaar:

Kunstendag
In samenwerking met de Stadkamer volgen leerlingen creatieve workshops, zoals dans, rap en grafisch tekenen.

Verkeersmarkt
Leerlingen leren in verschillende nagemaakte situaties hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen.

Novemberfeest
Jaarlijkse feestavond met ieder jaar een ander thema.

Sportactiviteiten
Leerlingen en docenten gaan de sportieve strijd aan tijdens voetbal- en basketbaltoernooien. In de nationale sportweek maken leerlingen kennis met nieuwe sporten en in klas 4 gaan we een dagje skiën in het Duitse Winterberg.

De Groene Karavaan
In de Groene Karavaan assisteren leerlingen Zwolse basisschoolleerlingen bij het uitvoeren van groene opdrachtjes.

Minilessen
Leerlingen maken basisschoolleerlingen wegwijs in de vmbo-lessen op het Zone.college.

Talendorp
Eindexamenleerlingen testen hun Engels in een nagebootste praktijksituatie, zoals een webwinkel of postkantoor.

Een wereld ervaring!
We vinden het belangrijk dat je kind kennis maakt met andere culturen. Daarom bezoeken leerlingen in internationale uitwisselingsprojecten andere scholen en voeren ze samen met de buitenlandse leerlingen projecten en opdrachten uit.

Je kind verblijft in een gastgezin en praat dan alleen Engels. Een hele ervaring, waarbij jouw kind zelf meemaakt hoe het leven in een andere cultuur is. Volgens leerlingen zelf is het een ‘wereldervaring’.

 

Les op niveau

In september 2019 zijn ruim 130 leerlingen met hun nieuwe opleiding bij Zone.college Zwolle begonnen. Elke leerling krijgt dezelfde onderwerpen en lessen, maar we houden altijd rekening met het niveau van de leerling. Zo begeleiden we een leerling op het niveau dat het beste bij hem of haar past!

Voordat je kind start in klas 1 hebben wij contact gehad met jou als ouder en de basisschool. We bepalen samen op welk niveau jouw kind begint en we zorgen ervoor dat hij/zij start op het niveau waar hij/zij op de basisschool is gebleven. In de onderbouw werken we met gemengde groepen: leerlingen van verschillende niveaus zitten bij elkaar in de klas. Het niveau van de leerling kan in de loop van het jaar worden bijgesteld: we evalueren het niveau van je kind regelmatig in docentenvergaderingen. In de lessen dagen we kinderen die meer kunnen uit om opdrachten te maken die aansluiten bij een hoger niveau.

Leerlingen voeren in groepjes of individueel opdrachten uit. Zo leren ze zelfstandig, maar ook samen met anderen te werken: vaardigheden die in een vervolgopleiding en beroep goed van pas komen. Aan het einde van leerjaar twee kiest de leerling – samen met de docent en ouders – voor één bepaalde leerweg. Hierin doet hij/zij ook examen. Dit betekent dat de klassen vanaf leerjaar drie meer op niveau zijn ingedeeld en dat leerlingen vanaf dan aan dezelfde opdrachten werken.

Begeleiding

Wij geven veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. We hebben daarbij niet alleen oog voor kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons doel? Het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen. Want zo kan jouw kind succesvol de gekozen opleiding afronden en een passende vervolgopleiding kiezen.

Alle leerlingen kunnen gebruikmaken van onze standaard ondersteuning, zoals hulplessen, mentorlessen en de huiswerkklas. Bij de hulplessen krijgen alle eerstejaars leerlingen ook de weerbaarheidstraining Rots en Water. In deze training – gegeven door gediplomeerde docenten van het Zone.college – leren leerlingen goed te reageren op spannende situaties. Een goede basis voor de persoonlijke en sociaalemotionele ontwikkeling van jouw kind!

Heeft je kind (tijdelijk of in de gele opleiding) extra ondersteuning nodig? Dan maken we een ondersteuningsplan waarin staat hoe we er voor zorgen dat je kind zo goed mogelijk de opleiding kan volgen. Einddoel? Het behalen van het diploma! De extra ondersteuning bestaat onder meer uit leerlingbegeleiding, plaatsing in de zorgklas, deelname aan de Groen+ voorziening met een rustige werkplek en hulp bij plannen, een persoonlijke coach, kleine klassen, diverse trainingen en schoolmaatschappelijk werk.

Soms hebben we niet alle kennis in school en huren we externe deskundigen in. Bij de voorlichting over alcohol en drugs werken we bijvoorbeeld nauw samen met TACTUS. We schakelen ook externe partijen in, zoals sociale wijkteams, Dimence of Accare.

Wij staan voor je klaar
Van docent tot conciërge: bij Zone.college houden veel mensen een oogje in het zeil. Zo werken we aan een veilige school waar iedereen zich op zijn plek voelt. Een aantal medewerkers is actiever betrokken bij de begeleiding van onze leerlingen:

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor: de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en zal daarvoor regelmatig contact met jou hebben.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator stemt de zorg binnen Zone.college Zwolle op elkaar af en is verantwoordelijk voor de gehele leerlingzorg. In wekelijkse besprekingen wordt de leerlingzorg afgestemd op de wensen en eisen van jou en jouw kind.

Personal Coach
Heeft de leerling meer zorg nodig dan de mentor alleen kan bieden? Dan kan er een personal coach worden toegewezen. Dit is een docent van Zone.college die extra gefaciliteerd wordt om een leerling wekelijks te kunnen spreken over schoolse zaken, zo lang dat nodig is.

Leerlingbegeleider
Op school zijn twee leerlingbegeleiders met wie de leerling kan praten over verschillende problemen. De leerlingbegeleider luistert naar de leerling en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Schoolkosten

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaal je geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. Zone.college vraagt jaarlijks wel een vrijwillige ouderbijdrage voor onder meer excursies, verbruik materiaal praktijkvakken en andere schoolactiviteiten.

Praktische informatie en documenten

Veelzijdig onderwijs in een vertrouwde omgeving met planten en dieren. Dat is het vmbo Groen van Zone.college Zwolle. Je kind brengt dagelijks veel tijd door op school en hiervan houden wij jou graag op de hoogte. Uiteraard ontvang je van verschillende onderwerpen gewoon nog ‘papieren’ post, maar wij stellen veel informatie ook digitaal beschikbaar.

Schoolgids
Elk jaar ontvangen alle leerlingen een schoolgids met de belangrijkste informatie op een rij. Het gaat dan om wie de docenten zijn, wanneer de spreek- en mentoravonden, welke schoolregels we hanteren en hoe we lesgeven. Uiteraard stellen we deze gids ook digitaal beschikbaar.

Daarnaast speelt ook het studentenstatuut een rol binnen ons vo. Hierin staan formeel ook alle regels en afspraken op een rij. De schoolgids besteedt ook aandacht aan het statuut. Ook hebben we een schoolplan, waarin we onder meer aangeven wat ons onderwijskundig beleid is en hoe onze kwaliteitszorg is georganiseerd.

Pest- en verzuimprotocol
Zone.college Zwolle is een veilige school en dat willen we ook graag zo houden. Daarom besteden we op een leuke en ontspannen manier veel aandacht aan (sociale) veiligheid. Kort gezegd werken we samen aan een school waar leerlingen, studenten en docenten elkaar respecteren, waar iedereen elkaars spullen respecteert en waar we normaal met elkaar omgaan.

Richtlijnen voor door- en afstromen
In zowel het vmbo Groen als op Het Groene Lyceum is het mogelijk voor leerlingen om door te stromen naar een hoger niveau of om af te stromen naar een lager niveau. Doorstroomrichtlijnen Zone.college Zwolle 1920

Examengids
Deze informatiegids bevat belangrijke onderwerpen, die met de examenperiode te maken hebben.

Laptops

Binnen de vmbo.zone van Zone.college maken we tijdens de lessen steeds meer gebruik van laptops. Onze leerlingen leven in een wereld waar technologie niet meer uit weg te denken is. Docenten gebruiken laptops om op een leuke, gevarieerde manier les te geven aan hun leerlingen en om hen kennis te laten maken met technologie in het onderwijs. Met het gebruik van laptops op school en bij het maken van huiswerk leren wij onze leerlingen te werken met (continu veranderende) technologieën. Nu, in de maatschappij en na het voortgezet onderwijs.

 

Wanneer je kind in een byod/cyod klas terecht komt dan word je daarover als ouder op de hoogte gesteld. In deze klassen maken we altijd gebruik van laptops.

 

Om het makkelijk te maken hebben de leveranciers ‘Studywise’ en ‘The Rent Company’ in samenwerking met Zone.college diverse laptops geselecteerd en beschikbaar gesteld in twee webshops. Op deze manier kunnen wij beter garanderen dat de laptop goed werkt doordat de voorgeselecteerde laptops aan de juiste specificaties voldoet. Ouders zijn niet verplicht hier te kopen/huren/leasen, wel adviseren wij met klem om aan de minimale eisen te voldoen die op deze pagina vermeld staan.

 

Studywise biedt laptops aan op basis van aankoop in deze webshop, klik hier voor de flyer.

The Rent Company biedt laptops aan op basis van aankoop, maar ook op basis van huurkoop, klik hier voor de flyer.
Klik op de naam van de leverancier om naar de webshop te gaan.

Maak je geen gebruik van Studywise of The Rent Company? Let er dan bij de aanschaf op dat je laptop de juiste specificaties heeft. Je laptop moet voldoen aan de volgende specificaties:

 • Besturingssysteem: minimaal Windows 10
 • Geheugen 4GB RAM of meer
 • Scherm: 13,3 inch of groter
 • Draadloos netwerk: DUAL BAND
 • Harde schijf: 128Gb SSD of meer
 • Processor: Corei3, vergelijkbaar of hoger

In de praktijk is gebleken dat alleen een lijstje met technische specificaties (zoals hierboven) niet afdoende is om ervoor te zorgen dat een goed werkende laptop wordt aangeschaft, voorbeelden uit de praktijk:

 • De verkoper heeft zelf onvoldoende verstand van de technische specificaties en verkoopt de “kiloknaller”.
 • De specificaties worden misleidend op de doos/advertentie geplaatst, vervolgens blijkt pas in de praktijk, dat het product niet voldoet aan de specificaties.
 • De specificaties kloppen, maar de kwaliteit (merk) van de laptop is zo slecht/goedkoop dat het alsnog niet werkt.
 • Het product is kwalitatief zo slecht dat er maar één of twee jaar mee gewerkt kan worden, hierna is het defect of onwerkbaar geworden.

In de wet is bepaald dat de toelating van leerlingen tot de school, niet  afhankelijk mag zijn van het wel of niet aanschaffen van een laptop. Voor wie  geen laptop kan of wil aanschaffen, is er een mogelijkheid om toch een passend alternatief te regelen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school.